Přidej se k nám

Co potřebuješ vyhledat?

Pravidla a podmínky

Podmínky pro uživatele webové stránky

Všeobecná pravidla užívání a podmínky pro uživatele webové stránky


1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatelem webové stránky je NEWSTER CZ, se sídlem v Praze (dále jen „NEWSTER CZ“ nebo „Provozovatel“). Provozovatel není majitelem ochranné známky „NEWSTER“; a není držitelem doménového jména „newster.cz“, není nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, jejích komponent a funkcionálních prvků. Provozovatel provozuje webovou stránku, je nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, jejích komponent a funkcionálních prvků a Provozovatelem (dále jen „Dohoda“). Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz webové stránky, využívá daný mediální prostor k reklamě a přebírá odpovědnost za webovou stránku během trvání platnosti dohody.


1.2 Uživatel webové stránky je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a nebo používá webovou stránku newster.cz (dále jen „Uživatel“).


2. Webová stránka

2.1 Webová stránka newster.cz je veřejná internetová stránka dostupná pro každého s přístupem na internet.

2.2 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na internetových stránkách newster.cz

2.3 Aby Uživatel mohl webovou stránku newster.cz využívat, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí tuto Službu využívat.

3. Soukromí Uživatelů a ochrana osobních údajů Uživatelů

3.1 Práci s osobními údaji, náš přístup a pravidla máme definovány v Zásadách ochrany osobních údajů.

4. Uživatelský obsah

4.1 Uživatel nesmí do komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

4.2 Provozovatel nekontroluje obsah uvedený na stránce a odeslaný Uživateli. Příspěvky jsou kontrolovány, pouze pokud je autorem označený „newster staff“.

5. Duševní vlastnictví a autorská práva

5.1. I když provozovatel stránky a webstránka newster.cz neodpovídá za fotografie, příspěvky, komentáře Uživatelů, dbá na zásady v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

5.2 Každý Uživatel se zavazuje, že bude přidávat do komentářů, příspěvků na fóru newster.cz jen takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, v opačném případě přebírá odpovědnost za následky s tím spojené.

5.3 Každý uživatel používáním stránek prohlašuje, že bude dodržovat a ctít autorská práva do maximální míry, což znamená:

– nebude kopírovat obsah z jiných webových lokalit;

– nepoužije fotografie, jejichž autorská práva jsou nejasná, jsou majetkem tiskových agentur, fotobank nebo jednotlivců a nemá k nim svolení;

– pokud má zájem o použití fotografií, kontaktuje majitele autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolení. Odpověď, kladnou, nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vyřešena a fotografie vkládá na vlastní odpovědnost.


6. Porušení autorských práv, nebo jiných práv

6.1 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte ZDE a neprodleně napravíme chybu některého z našich Uživatelů, kteří ale jakýkoliv obsah přidávají dobrovolně a pod vlastním jménem bez koordinace a přímého vědomí Provozovatele.

7. Práva a povinnosti uživatele

7.1 Uživatel bere na vědomí, že se na newster.cz a všech podstránkách, subdoménách nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR a/nebo s obecnou morálkou, tedy nesmí:

– propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení;

– odesílat příspěvky s erotickým obsahem;- propagovat dětskou pornografii;

– propagovat politickou stranu nebo její představitele;

– využívat přímo nebo skrytou formou portál k reklamě třetí strany;- uvádět nepravdivá, neověřená, zavádějící nebo lživá tvrzení o třetí straně.

8. Práva a povinnosti Provozovatele

8.1 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli.

8.2 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním webové stránky, případně s používáním služeb na webové stránce. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou neodborným použitím uživatelského konta samotným Uživatelem, zneužitím nebo ztrátou identifikačních a registračních údajů uživatele. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla Uživateli nesprávným interpretováním nebo použitím informací uvedených na webové stránce.

8.3 Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci i zablokovat přístup na stránku Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

9. Soutěže

9.1 Do soutěží na stránce se může zapojit osoba starší 18 let.

9.2 V případě osoby mladší 18 let se může zapojit se souhlasem zákonného zástupce.

9.3 Osoba, která se zapojí do soutěží na www.newster.cz dává souhlas ke zpracování osobních údajů. Rovněž souhlasí, že její e-mailová adresa může být sdílena s organizátorem soutěže nebo se společností, která poskytla produkty do soutěže.

10. Změna pravidel

10.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. Pokud Uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn Provozovatelem, tak se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah, případně služby webové stránky. Provozovatel není odpovědný za nepřetržitou dostupnost webové stránky. Na používání webové stránky není dán nárok. Podmínky se řídí českým právem a musí být interpretovány ve smyslu českého práva.

Všechny tyto podmínky platí od 1.září 2019

You cannot copy content of this page